Brutalk

Log in op uw account

Heeft u twijfels?

Wij nemen contact met u op in een paar minuten

Bezoek onze FAQs

U vindt er het antwoord op de meeste van uw vragen.

Brutalk Cookies

Wij gebruiken onze eigen en third-party service cookies voor marketing activiteiten en om u een betere ervaring te bieden. Lees hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Voorkeuren te klikken.


Voorkeuren

Privacy voorkeuren

Wij respecteren uw recht op privacy, u kunt ervoor kiezen om het verzamelen van gegevens voor bepaalde soorten diensten niet toe te staan. Het niet toestaan van deze diensten kan echter invloed hebben op uw ervaring.

 • Sessie-cookie
  Sessiecookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, evenals het accepteren van cookies.
  VEREIST
 • Cookie XSRF-Token
  Dit Cookie is noodzakelijk voor het correct functioneren van de Brutalk formulieren, waardoor het gebruik of verzenden van formulieren door bots en andere geautomatiseerde tools wordt voorkomen.
  VEREIST
 • Google Ads
  Dit Cookie verzamelt informatie van uw browser over uw gebruikersprofiel.
 • Google Analytics
  Dit Cookie geeft ons informatie over uw gebruikerservaring op Brutalk om onze website te verbeteren en u meer en betere diensten aan te bieden met een betere ervaring voor u. Met dit Cookie help je ons te verbeteren.

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke kennisgeving en algemene voorwaarden

Deze wettelijke kennisgeving en informatie regelt het gebruik van de Internet Web service onder de volgende domeinnamen: www.brutalk.com. Brutalk is de handelsnaam die deel uitmaakt van de hierboven vermelde website en het voorwerp uitmaakt van deze wettelijke kennisgeving.

Zentica, als dienstverlener van de informatiemaatschappij valt onder de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische handel. Zentica is een handelsnaam die eigendom is van Zentica LTD met adres 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU telefoon 911 847 868 en email adres informacion@brutalk.com.

Het web is eigendom van Zentica LTD, die zich het recht voorbehoudt om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de informatie op haar web of in de configuratie en presentatie van hetzelfde. De houder bezit alle auteursrechten op alle inhoud van het Web, hetzij door eigen recht of door toewijzingen of overeenkomsten met derde partijen.

Door deze website te bezoeken, met inbegrip van al zijn pagina's, gaat u ermee akkoord dat Zentica niet aansprakelijk is voor gevolgen, schade of letsels die voortvloeien uit deze toegang of het gebruik van informatie op deze website of de toegang tot ander materiaal op het Internet via verbindingen met deze website. Evenmin zal zij verantwoordelijk zijn en de gebruiker aanvaardt dit voor fouten of computerproblemen veroorzaakt door virussen, wormen, kwaadaardige software of andere social engineering aanvallen (phising, pharming, Trojaanse paarden, etc.) die derden kwaadwillig op onze servers kunnen hebben geplaatst, gedurende de periode totdat de reactieve beschermingsmaatregelen waarover deze entiteit beschikt, zijn geïmplementeerd. Indien de gebruiker fouten in de werking of vreemd gedrag van de site opmerkt, kan hij een e-mail sturen naar het hierboven vermelde adres. Toegang tot de inhoud van deze Website door middel van gemechaniseerde systemen die verschillend zijn van natuurlijke personen is verboden, aangezien zij de eigenaar van de Website schade kunnen berokkenen doordat zij niet in staat zijn het publiek objectief te meten. In het geval dat een gebruiker contracten afsluit via een relatie die tot stand komt via e-mail, is er geen herroepingsrecht omdat het professionele diensten betreft.

Voorwaarden voor het gebruik van het web

De inhoud en informatie verstrekt via www.brutalk.com zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving en zijn eigendom van Batuy of zijn verkregen of geëxploiteerd onder rechtmatige titel.

De eigenaar van de Website kan, via de Website, diensten of producten aanbieden die onderworpen kunnen zijn aan specifieke eigen voorwaarden die, naargelang het geval, deze Voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen, en waarover de Gebruiker in elk specifiek geval zal geïnformeerd worden.

Het gebruik van het Web attribueert de voorwaarde van Webgebruiker en impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen opgenomen in deze Wettelijke Aankondiging in de versie gepubliceerd door Brutalk op het moment dat de Gebruiker toegang heeft tot het Web.

Bijgevolg moet de Gebruiker deze Wettelijke Aankondiging aandachtig lezen telkens hij/zij van plan is het Web te gebruiken, aangezien het gewijzigd kan worden. De gebruiker verbindt zich ertoe het web, de inhoud en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Wettelijke Notitie, het privacybeleid, de goede gewoonten en de openbare orde.

Evenzo stemt de Gebruiker ermee in het Web of de diensten die via het Web worden aangeboden niet te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten of in strijd met de inhoud van deze Wettelijke Aankondiging, schadelijk voor de belangen of rechten van anderen, of op enigerlei wijze het Web of de diensten ervan te beschadigen, uit te schakelen of aan te tasten, of het normale gebruik van het Web door andere gebruikers te verhinderen. Evenzo stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in de gegevens, programma's of elektronische documenten en andere die zich op deze website bevinden, niet te vernietigen, te wijzigen, onbruikbaar te maken of op enige andere wijze te beschadigen.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, besturingselementen of andere logische apparaten of tekenreeksen in te voeren die eender welke wijziging in de informaticasystemen van de houder van het Web of van derden veroorzaken of kunnen veroorzaken. De gebruiker aanvaardt en verklaart kennis te hebben genomen van de huidige Wettelijke Aankondiging en het Privacybeleid. Anders moet de gebruiker de Website op dit moment verlaten. De activiteit is niet onderworpen aan een regime van voorafgaande administratieve toestemming, noch houdt het zich aan gedragscodes, met uitzondering van de goede trouw, gewoonte en het Burgerlijk Wetboek. De eigenaar verleent geen bemiddelings- of logiesdiensten.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud van het web, tenzij anders aangegeven, is het exclusieve eigendom van de eigenaar van de website of derden en, ter illustratie, maar niet beperkt tot, het grafisch ontwerp, de broncode, logo's, tekst, afbeeldingen, illustraties, foto's en andere elementen die op het web verschijnen.

Evenzo zijn alle handelsnamen, handelsmerken of logo's van welke aard dan ook die op het Web staan, beschermd door de wet. De houder van het Web verleent geen enkele vorm van licentie of toestemming voor persoonlijk gebruik aan de Gebruiker of bezoeker op zijn rechten van intellectuele en industriële eigendom of op enig ander recht met betrekking tot zijn Web en de diensten die op dezelfde worden aangeboden.

Alle rechten voorbehouden. De Gebruiker of bezoeker erkent dat de reproductie, distributie, commercialisering, transformatie, en in het algemeen, elke andere vorm van bewerking, door welke procedure dan ook, van alles of bladeren van de inhoud van deze Web een inbreuk op de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van de houder van de Web of de houder van dergelijke, en een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht vormt, en verboden is.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inbreuken die hij kan plegen of de schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van het Web of de inhoud ervan, zijnde de eigenaar van het Web, zijn partners, leveranciers, medewerkers en vertegenwoordigers, vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit de handelingen van de Gebruiker.

De houder van het Web zal alle inspanningen en redelijke middelen aanwenden om de informatie bijgewerkt en betrouwbaar in het Web te vergemakkelijken, niettemin, neemt de houder van het Web geen enkele garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, of mogelijke onnauwkeurigheden en/of weglatingen in geen van de toegankelijke inhoud via dit Web aan.

De gebruiker is de enige verantwoordelijke voor elke vordering of gerechtelijke actie, gerechtelijk of buitengerechtelijk, die door derden tegen de houder van de website wordt ingesteld op basis van het gebruik door de gebruiker van de website of de inhoud ervan. In zijn geval, zal de Gebruiker alle uitgaven, kosten en schadeloosstellingen op zich nemen die aan de houder van de website worden opgelegd in het kader van dergelijke vorderingen of gerechtelijke acties.

Verantwoordelijkheid voor de werking van de website

De eigenaar van de website sluit alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, gemotiveerd door oorzaken buiten de eigenaar van het Web. Ook sluit de houder van de Website elke aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit vertragingen of blokkades in de werking van dit elektronische systeem veroorzaakt door defecten of overbelasting van telefoonlijnen of het internet, evenals schade veroorzaakt door derden door illegale inmenging buiten de controle van de eigenaar van het Web. De houder van het Web is gemachtigd om tijdelijk, en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegankelijkheid van het Web op te schorten ter gelegenheid van operaties van onderhoud, reparatie, update of verbetering.

Beleid van persoonlijke gegevens verkregen van het web

Onverminderd de bepalingen in elk van de formulieren op het Web, wanneer de gebruiker zijn persoonlijke gegevens verstrekt, machtigt hij uitdrukkelijk de houder van het Web om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die daarin zijn aangegeven. De houder van het Web zal de gegevens vergemakkelijkt door de gebruiker in een bestand eigendom van dezelfde naar behoren meegedeeld aan het Agentschap van Bescherming van Gegevens en dat voldoet aan de effectieve wetgeving.

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger zal in staat zijn om zijn rechten van toegang, rectificatie, annulering of oppositie uit te oefenen, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het adres aangegeven in de sectie Beleid van Privacy van de huidige Web. U bent ook geïnformeerd dat de IP (Internet Protocol) gegevens van de abonnee van waaruit u verbinding maakt met onze pagina zal worden bewaard voor de perioden die zijn vastgesteld in de geldende wetgeving, waarna ze automatisch zullen worden verwijderd, met het oog op de veiligheid en de samenwerking met Justitie. Er kunnen cookies op uw computer worden geplaatst.

Dit zijn kleine bestanden die dienen om de bezochte pagina's te onthouden om toekomstige navigatie te vergemakkelijken. U kunt de cookies verwijderen door de optie te selecteren die uw browser hiervoor heeft. U kunt alle cookies op elk moment verwijderen door de optie in uw browser te selecteren om dit te doen.

Als gebruiker van deze website weet en erkent u dat de cookies, waar nodig, uitsluitend worden geplaatst om het navigeren in de door de website aangeboden dienst van de informatiemaatschappij te vergemakkelijken, en niet voor bijkomende doeleinden. Maar in geval van twijfel, bent u op de hoogte van deze doeleinden, is het u uitgelegd wat de cookie is en waartoe het dient, en stemt u in met het deponeren ervan, altijd met de mogelijkheid van uw browser, zoals u weet, om ze niet toe te staan of om ze op elk moment te verwijderen. Indien u hiermee niet instemt, dient u de site op dit moment te verlaten.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de gebruiksvoorwaarden van deze website te wijzigen, te ontwikkelen of te actualiseren. De gebruiker zal automatisch gebonden zijn door de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van toegang tot het web, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Oplossing van conflicten en bevoegde jurisdictie

Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot de toepassing van deze wettelijke kennisgeving, zullen worden opgelost voor de rechtbanken en hoven van de woonplaats van de houder van het Web.

Algemene Voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden regelen de juridische relatie die voortvloeit uit de contractuele processen uitgevoerd tussen de gebruikers van de webpagina gelegen op de URL https://www.brutalk.com eigendom van de eigenaar van het web. Klanten aanvaarden de Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat zij de dienst gebruiken of contracteren. Dit document kan worden afgedrukt en opgeslagen door de gebruikers. De houder van het Web stelt ter beschikking van de gebruikers het e-mail adres dat verschijnt in de Wettelijke Aankondiging van het Web, zodat zij elke twijfel over de Algemene Voorwaarden kunnen aankaarten.

Toepasselijke regels

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van Wet 7/1998 van 13 april, betreffende de Algemene Contractvoorwaarden, in het Koninklijk Wetgevend Besluit 1/2007 van 16 november, die de herziene tekst goedkeurt van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, in het Koninklijk Besluit 1906/1999, van 17 december, dat de telefonische of elektronische contracten met algemene voorwaarden regelt, Organieke Wet 15/1999 van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Wet 7/1996 van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel, en Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Producten en diensten

De eigenaar van de website voert de diensten die op het web en zijn duidelijk en ondubbelzinnig uitgedrukt naast hen, beschrijving die hun voorwaarden omvat.

Registratie

De gebruiker, om deze dienst te gebruiken, stemt ermee in zich gratis te registreren en waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken, waarbij hij deze altijd actueel houdt, anders zou de eigenaar van de website zijn account onmiddellijk opschorten of annuleren en de diensten weigeren. Op het moment van registratie krijgt de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord, voor de geheimhouding waarvan hij verantwoordelijk is. De gebruiker moet zijn paswoord minstens één keer per jaar veranderen.

Bestelling, levering, afhaling en vervoer

Aankopen worden gedaan op het Internet, via de website van de eigenaar van de website. De dienst zal beginnen te worden gebruikt volgens de beschikbaarheid van de bijzondere voorwaarden. De meeste producten zijn virtueel en diensten met onmiddellijke levering zonder gebruik te maken van een conventionele transportmethode.

De uitgereikte facturen, evenals alle soorten documentatie die bij de aankoop van een product of dienst horen, worden zowel per e-mail als per aangetekende post naar de klant gestuurd.

Betaling

De gebruiker van de website de eigenaar pagina's aanvaardt de betaalmethode bepaald door de website op het moment van aankoop. Indien meerdere opties worden getoond, accepteert de gebruiker de gekozen betaalwijze.

Gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksregels en geen activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Hij verbindt zich er eveneens toe geen acties uit te voeren die de visualisatie beïnvloeden, informatie te extraheren of te proberen toegang te krijgen tot interne databanken.

De gebruiker zal de eigenaar pagina niet gebruiken om:

- om een ongeoorloofde, valse of frauduleuze aankoop te doen.

- interfereren of proberen te interfereren met de functionaliteit van het web de eigenaar sites.

- verkrijgen of trachten ongeautoriseerde toegang. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om de gebruikers aankopen of diensten te annuleren of de toegang te ontzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval van een van de bovenstaande activiteiten en om passende juridische stappen te ondernemen.

Geschillen

In geval van een geschil zal de gebruiker bij voorrang contact opnemen met de eigenaar van de website om een minnelijke schikking te bekomen. Voor elk geschil dat de eigenaar van de website aanbelangt, is de Spaanse wetgeving van toepassing, met als bevoegde rechtbank de rechtbanken van de woonplaats in Spanje van de eigenaar van de website.

Auteursrecht, intellectueel eigendom en reclame

De eigenaar van de website respecteert de industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden. Het is verboden om elementen van deze webpagina's te reproduceren, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te wijzigen of om inbreuk te maken op rechten die onderhevig zijn aan bescherming, tenzij de eigenaar van de rechten zijn toestemming heeft gegeven.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud op de sites van de eigenaar van de website is verboden. De inhoud van deze website is onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom en is het exclusieve eigendom van de eigenaar van de website of van de natuurlijke of rechtspersonen die op de hoogte zijn. De intellectuele eigendom strekt zich uit, in aanvulling op de inhoud opgenomen in www.brutalk.com, tot de graphics, logo's, ontwerp, afbeeldingen en broncode gebruikt voor de programmering.

Informatie en communicatie voor en na het contracteren

De eigenaar van de website verstrekt in ieder geval duidelijke en nauwkeurige informatie over de prijzen van de aangeboden diensten, waarbij hij uitdrukkelijk vermeldt of de prijs al dan niet inclusief de geldende belastingen is en of er al dan niet verzendkosten zijn.

Voorafgaand aan het sluiten van het contract heeft de eigenaar van de website de gebruiker geïnformeerd over de verschillende procedures die moeten worden gevolgd voor het sluiten van het contract, dat het bedrijf het elektronische document zal opslaan zodat het toegankelijk is voor de gebruiker, over de technische middelen die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld om fouten bij het invoeren van gegevens op te sporen en te corrigeren en over de taal of talen waarin het contract kan worden geformaliseerd.

Het bedrijf bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van de gebruiker door een e-mail te sturen naar de gebruiker nadat het contract is gesloten. De inhoud van de e-mail bevat schriftelijke informatie over de voorwaarden en modaliteiten van de uitoefening van het recht van herroeping en resolutie en het document van intrekking en herroeping. De eigenaar van de website zal informatie verstrekken over after-sales diensten en bestaande commerciële garanties, indien van toepassing.

Beleid inzake annulering, terugzending en terugbetaling van bestellingen

Als de klant een of meer van de gecontracteerde diensten wil annuleren, moet hij dit ten minste één (1) dag voor het einde van de contractperiode die is aangegeven op het bestelformulier voor de dienst(en) die hij wil annuleren, aangeven op het extranet van zijn klant en een boete betalen (hierna: boete voor vroegtijdige annulering van diensten, of PCAS) die gelijk is aan 100% van de totale uitstaande vergoedingen tot het einde van de voornoemde periode. De diensten gecontracteerd voor een periode van meer dan een maand (1) kan niet worden geannuleerd op de wil van de klant, in het midden van de periode een terugbetaling te eisen, aangezien de klant geniet van speciale kortingen voor het contracteren van meer dan een maand (1). De klant moet wachten tot het einde van het contract om het product te annuleren.

Wat de diensten betreft die voor een periode van één maand (1) worden gecontracteerd, moet de klant het contract opzeggen zodra de periode is verstreken. Er is geen terugbetaling mogelijk.

De teruggave en terugbetaling van de betalingen voor een dienst zullen worden toegepast in alle gevallen waarin Brutalk zich niet aan de contractvoorwaarden houdt. Om terugbetaling of terugbetaling te vragen moet u schrijven naar reembolsos@brutalk.com en de punten aangeven waaraan Brutalk niet heeft voldaan bij de levering van onze diensten. Zodra uw verzoek is aanvaard, ontvangt u de terugbetaling binnen een maximum van 15 dagen in dezelfde betaalmethode gebruikt om uw betalingen te doen.